Sirk Hadees 0

Random Hadees

Allah Ta'ala chor par laanat farmaata hai.

Chori karna bahot bada gunaah hai.

Chori karne waale se Allah Ta'al bahot naaraaz hote hain.

Chori karne waala har ek ke nazdeek,

Naapasand aur zaleel hota hai.

(Bukhari: 6799)