Random Hadees

                     

                     أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ

Man ataa'ani dakhalal jannah Tarjama: Jo shakhs meri itaa'at karega woh Jannat mein daakhil hoga.

(Bukhari: 7280)

Hamare liye Hazrat Muhammad ﷺ ko Rasool maanna zaroori hai.

Aap ﷺ ke tareeqon par chalna zaroori hai.

Jo Aap ﷺ ke tareeqon par chalega woh Jannat mein daakhil hoga.