Hadees: Huzur ﷺ ne farmaaya


Sharm wa haya bhalaai laati hai.


( Bukhari: 6117)

QURANISM.NET
Bukhari hadees in hindi, urdu Sharm hadees in hindi urdu english

Random Hadees

(ALLAH) Jise Chahta Hai Betiyan Deta Hai,Jise Chahta Hai Bete Deta Hai, Jise Chahta Hai Bete Betiyan Mila Jula Kar Deta Hai,Aur Jise Chahta Hai Baanj Rakh Deta Hai

( Surah Shoora 42: Ayat 49-50 )