Rasoollallah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya : Allah subhanahu us shaksh ki taraf nazar-e-Rahmat nahi karega jo apna kapda takabbur aur Gurur ki sabab se Zameen par Ghaseet kar chalta hai.


(Sahih Bukhari, Vol 7, 5783)

QURANISM.NET
Bukhari hadees in hindi, urdu Takabbur hadees in hindi urdu english

Random Hadees

Rasool’Allah sallallaho alaihi walaivsallam ka farman hai ke : namaz aise adaa karo jaise tum mujhe namaz adaa karte huye dekhte ho.

 

(Bukhari : 631 )