Allah Ta'ala chor par laanat farmaata hai.


Chori karna bahot bada gunaah hai.


Chori karne waale se Allah Ta'al bahot naaraaz hote hain.


Chori karne waala har ek ke nazdeek,


Naapasand aur zaleel hota hai.


(Bukhari: 6799)

QURANISM.NET
Bukhari hadees in hindi, urdu Chori hadees in hindi urdu english

Random Hadees

Sone Se Pahle Ki Dua

Aayatal Kursi

Allaahu laa 'ilaaha 'illaa Huwal-Hayyul-Qayyoom, laa ta'khuthuhu sinatun wa laa nawm, lahu maa fis-samaawaati wa maa fil-'ardh, man thal-lathee yashfa'u 'indahu 'illaa bi'ithnihi, ya'lamu maa bayna 'aydeehim wa maa khalfahum, wa laa yuheetoona bishay'im-min 'ilmihi 'illaa bimaa shaa'a, wasi'a kursiyyuhus-samaawaati wal'ardha, wa laa ya'ooduhu hifdhuhumaa, wa Huwal- 'Aliyyul- 'Adheem.

(Al-Bakrah,255, Bukhari)