Rasool’Allah sallallaho alaihi walaivsallam ka farman hai ke : namaz aise adaa karo jaise tum mujhe namaz adaa karte huye dekhte ho.


 


(Bukhari : 631 )

QURANISM.NET

Random Hadees

Rasullulah ﷺ ne farmaaya: Aye aadam ke bete (insaan) ! Agar tu zaroorat se zaaid maal (bhalaai ke kaamon mein) kharch kar de toh yeh tere liye behtar hai aur agar tu use roke rakhe toh yeh tere liye bura hai.

(Muslim: 2388)