Rasullulah ﷺ ne farmaaya: Aye aadam ke bete (insaan) ! Agar tu zaroorat se zaaid maal (bhalaai ke kaamon mein) kharch kar de toh yeh tere liye behtar hai aur agar tu use roke rakhe toh yeh tere liye bura hai.


(Muslim: 2388)

QURANISM.NET
Muslim hadees in hindi, urdu Daulat hadees in hindi urdu english

Random Hadees

Rasoollallah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya : Allah subhanahu us shaksh ki taraf nazar-e-Rahmat nahi karega jo apna kapda takabbur aur Gurur ki sabab se Zameen par Ghaseet kar chalta hai.

(Sahih Bukhari, Vol 7, 5783)