Jo shakhs meri itaa'at karega


woh Jannat mein daakhil hoga.


(Bukhari: 7280)


Hamare liye Hazrat Muhammad ﷺ ko Rasool maanna zaroori hai.


Aap ﷺ ke tareeqon par chalna zaroori hai.


Jo Aap ﷺ ke tareeqon par chalega


woh Jannat mein daakhil hoga.

QURANISM.NET
Bukhari hadees in hindi, urdu Tauheed hadees in hindi urdu english

Random Hadees

Allah Ta'ala chor par laanat farmaata hai.

Chori karna bahot bada gunaah hai.

Chori karne waale se Allah Ta'al bahot naaraaz hote hain.

Chori karne waala har ek ke nazdeek,

Naapasand aur zaleel hota hai.

(Bukhari: 6799)