(ALLAH) Jise Chahta Hai Betiyan Deta Hai,Jise Chahta Hai Bete Deta Hai, Jise Chahta Hai Bete Betiyan Mila Jula Kar Deta Hai,Aur Jise Chahta Hai Baanj Rakh Deta Hai


( Surah Shoora 42: Ayat 49-50 )

QURANISM.NET

Random Hadees

Rasullulah ﷺ ne farmaaya: Aye aadam ke bete (insaan) ! Agar tu zaroorat se zaaid maal (bhalaai ke kaamon mein) kharch kar de toh yeh tere liye behtar hai aur agar tu use roke rakhe toh yeh tere liye bura hai.

(Muslim: 2388)