Rasulullah ﷺ ne farmaaya:


Imaan waalon mein sab se kaamil Imaan waala woh shakhs hai,


Jis ke akhlaaq sab se achchhe hon


Aur tum mein sab se achchhe log woh hain,


Jo apni biwiyon ke haq mein akhlaaq ke etibaar se sab se achchhe hoon.


(Tirmizi: 1162)

QURANISM.NET
Tirmidhi hadees in hindi, urdu Akhlaaq hadees in hindi urdu english

Random Hadees

(ALLAH) Jise Chahta Hai Betiyan Deta Hai,Jise Chahta Hai Bete Deta Hai, Jise Chahta Hai Bete Betiyan Mila Jula Kar Deta Hai,Aur Jise Chahta Hai Baanj Rakh Deta Hai

( Surah Shoora 42: Ayat 49-50 )